Spauda

“Kauno diena”. 2008-06-13 Vir­gi­ni­ja Sku­čai­tė

 

AUKSINIŲ RANKŲ MEISTRAI

Su­lū­žu­si so­fa, su­ge­dęs ša­ku­tės liz­das, nu­kri­tu­si ply­te­lė ga­li virs­ti ne tik vie­ni­šų ar la­bai užim­tų žmo­nių gal­vos skaus­mu. Smul­kūs bui­ties rū­pes­čiai ga­li tap­ti ir kles­tin­čio vers­lo idė­ja.

Smulk­me­na virs­ta tra­ge­di­ja

Kai pa­rė­ju­si iš dar­bo Kau­no pa­kraš­ty­je gy­ve­nan­ti Vi­da Sit­kie­nė ra­do ne­be­vei­kian­tį šal­dy­tu­vą ir skal­byk­lę, ku­rio­je mir­ko pu­siau iš­skalb­ta pa­ta­ly­nė, su­pra­to, kad na­muo­se nė­ra elekt­ros.

Į pagalbą pakviestas kai­my­nas pa­sa­kė, kad išė­jo iš ri­kiuo­tės kaž­ko­kia au­to­ma­ti­nių elekt­ros sau­gik­lių dė­žu­tė, įreng­ta prieš 30 me­tų. Ją rei­kė­jo pa­keis­ti.
Mo­te­ris puo­lė ieš­ko­ti meist­rų pa­gal skel­bi­mus laik­raš­ty­je, ta­čiau elekt­ri­kų šiam darbui ne­ra­do.

„Ava­ri­nė tar­ny­ba pa­sa­kė, kad gat­vės, ku­rio­je gy­ve­nu, ne­prik­lau­so jiems ap­tar­nau­ti”, – pa­sa­ko­jo po­nia Vi­da. Kau­nie­tė jau bu­vo ne juo­kais iš­si­gan­du­si, ta­čiau išei­tį pa­siū­lė in­for­ma­ci­jos tar­ny­bos dar­buo­to­ja, nu­ro­džiu­si „Ma­no meist­rą”. „Ir įvy­ko ste­buk­las. Ki­tą die­ną atė­jo meist­ras ir vis­ką su­tvar­kė”, – pa­sa­ko­jo po­nia Vi­da.

Skaitykite daugiau: http://kauno.diena.lt/dienrastis/ekonomika/auksiniu-ranku-meistrai