ElektrikasMeistrų paslaugos

Varžų matavimas ir protokolai

varžų matavimas
Atestuoti elektrikai atlieka “Varžų matavimas ir protokolai” paslaugą

Atliekame tokias patikras™:

 1. Kabelių ir laidų izoliacijos varžos;
 2. Pereinamų kontaktų varžos;
 3. Įžeminimo įrenginių ir įžemintuvų varžos;
 4. Žaibolaidžių įžeminimo varžos;
 5. Įžeminimo kontūro varžos;
 6. Kilpos fazė – nulis;
 7. Srovės nuotekio relių;
 8. Rangovo aktas;
 • Jeigu matavimų rezultatuose bus neatitikimų normoms:
  sutvarkysime su tuo susijusius gedimus,
  išrašysime atliktų varžų matavimų protokolus, rangovo aktą

Matavimai atliekami Europos Sąjungoje ir Lietuvoje sertifikuotais instaliacijos matuokliais

Pažymų apie elektros įrenginių techninę būklę išdavimo tvarka

Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos (toliau – VEI), informuoja, kad

visus dokumentus, būtinus pažymoms apie elektros įrenginių techninės būklės patikrinimą, kad įrenginiai būtų prijungti prie veikiančių elektros tinklų, galima pateikti elektroninio pašto adresu vei@vei.lt arba atvykti į VEI teritorinį skyrių, kurio aptarnaujamoje zonoje yra statinys.

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti VEI:
 1. Elektros skirstomųjų tinklų išduotas prijungimo prie elektros tinklų technines sąlygas arba elektros tinklo nuosavybės ribų aktą.
 2. Elektros grandinių varžų matavimų, kuriuos atliko ūkio subjektas, turintis VEI atestatą, protokolus.
 3. Ūkio subjekto, atlikusio elektros įrenginių montavimo darbus, pažymą, kad elektros įrenginiai sumontuoti ir išbandyti pagal Elektros įrenginių įrengimo taisyklėse nustatytus reikalavimus.
 4. Projektą arba įrengtų energetikos įrenginių schemas.
 5. Siekiant pripažinti pastatus tinkamais naudoti, turi būti pateikiamas suvestinis inžinerinių tinklų planas.
 6. Laisvos formos prašymą dėl energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymos išdavimo (atsisiųsti galite šiuo adresu).

Inžinierius-inspektorius, gavęs visus dokumentus, juos įvertina ir, susisiekęs su dokumentus pateikusiu fiziniu ar juridiniu asmeniu, nurodo, kokią sumą jis privalo sumokėti už VEI suteiktas paslaugas.

Pažyma apie energetikos įrenginių techninę būklę prašyme nurodytu būdu vartotojui išduodama tik tuomet, kai atsiskaitoma už suteiktą VEI paslaugą ir inžinieriui-inspektoriui pateikiamas mokėjimą patvirtinantis dokumentas. Pažymime, kad tokią pažymą iš VEI gauna ir AB ESO.

Juridiniams subjektams parengta pažyma išduodama kartu su sąskaita faktūra. Jei fizinis asmuo pageidauja, jam taip pat gali būti išrašyta sąskaita faktūra.

VEI teikiamų mokamų paslaugų fiziniams ir juridiniams asmenims įkainiai nurodyti VEI interneto svetainės skyriuje „Paslaugos“.

Jeigu kyla klausimų, kreipkitės į VEI teritorinį skyrių, kurio aptarnaujamoje teritorijoje yra energetikos įrenginys (kontaktai čia šiuo adresu).

Kabelių ir laidų izoliacijos Varžų matavimas ir protokolai

Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001 m. balandžio 24 d. įsakymu Nr. 141 „Dėl norminio dokumento “Elektros įrenginių bandymo normos ir apimtys” patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 54-1930) buvo patvirtintos normos ir apimtys taikomos elektrinėms, elektros tinklams ir elektros energijos vartotojams nepriklausomai nuo jų pavaldumo ir valdomo turto nuosavybės formų, tačiau neprivalomos buitiniams elektros energijos vartotojams, eksploatuojant elektros įrenginius. Šios normos taikomos pradedant naudoti elektros įrenginius ir juos eksploatuojant.

Šių „Elektros įrenginių bandymo normų ir apimčių“ 26.1 punktas nustato, kad:

 • iki 1000 V įtampos aparatų, antrinių grandžių ir instaliacijos izoliacijos varžos matavimų periodiškumas ne rečiau kaip 1 kartą per 6 metus.
 • Vartotojų įrenginių – stacionarių elektrinių viryklių, kranų, liftų, skalbyklų, pirčių, rankinių instrumentų ir kilnojamųjų šviestuvų, suvirinimo transformatorių izoliacijos varža matuojama ne rečiau kaip 1 kartą per metus.

 Įžeminimo įrenginių varžų matavimas ir protokolai

Elektros įrenginių bandymo normų ir apimčių“ 28.4 punktas numato, kad vartotojų įžeminimo įrenginių matavimai turi būti atliekami:

 • iki 1000 V elektros įrenginių vieną kartą per tris metus;
 • aukštesnės kaip 1000 V iki 35 kV – vieną kartą per šešis metus;
 • liftų, skalbyklų, pirčių ir kranų įžeminimo taškai – vieną kartą per metus.

įžeminimo įrenginys – įžemintuvo ir įžeminimo laidininkų visuma; 

įžemintuvas – grunte esančių elektrodų, jungiamųjų laidininkų ir išlyginamojo tinklo visuma;

įžeminimo laidininkas– laidininkas, jungiantis žaibo ėmiklį su įžemintuvu.


 

Žaibolaidžio įžemintuvo įžeminimo ir pereinamųjų jungčių varžų matavimas ir protokolai

Statybos techninio reglamento STR 2.01.06:2009 „Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo“ 1 priedo 52 punktas nustato, kad statinių apsaugos nuo žaibo įrenginiai turi būti apžiūrimi ir tikrinami naudojimo metu. Apsaugos nuo žaibo įrenginiai apžiūrimi ir tikrinami atsižvelgiant į apsaugos klasę. Apžiūros ir tikrinimo periodiškumas pateikiamas lentelėje:

Apsaugos klasėApžiūraTikrinimas
I ir II1 metai2 metai
III ir IV2 metai4 metai

Statinio apsaugos patikimumas priklauso nuo statinio paskirties ir galimų žaibo padarinių sunkumo. Statinio apsaugos patikimumas nustatomas atsižvelgiant į statinio paskirtį ir galimų žaibo padarinių sunkumą, įvertinus riziką pagal LST EN 62305-2 nuostatas. Išorinė statinių apsauga skirstoma į keturias išorinės statinių apsaugos klases. Pagal statinio apsaugos patikimumą statinių apsaugos klasės ir jų apsaugos patikimumas pateikti lentelėje:

Apsaugos klasėApsaugos patikimumas
I0,99
II0,97
III0,91
IV0,84

žaibolaidis– įrenginys, kurį sudaro žaibo ėmiklis, įžeminimo laidininkas, įžemintuvas, kurio pagrindinė dalis yra įžemiklis, skirti statinio apsaugai nuo tiesioginio žaibo poveikio


 • Kaina nuo 100 €